Què fem? Qui som? Com ens financem? Delegacions Estatuts La nostra gent La nostra història L'hospitalitat Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes Vic i Solsona Hospitalitat El pelegrinatge Què puc fer? Galeria/premsa Actualitat Contacte Hospitalitat Hospitalitats de la mare de Déu de Lourdes Vic i Solsona Inici Delegació d’Osona i Ripollès tel; 93 886 93 40    Delegació d’Anoia tel; 620 601 950   Delegació del Bages tel; 608 963 584  Hospitalitat de Solsona tel; 678 69 15 39

ESTATUTS

ESTATUTS DE L'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES DE LA DIOCESI DE VIC

Dr, D. Josep Mª Guix i Ferreres, per la grácia de Déu i de la Santa Seu Aposfólica, Bisbe de Vic

Vista la instáncia, signada a Vic el dia 13 de gener del presentany per la presidenta de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes, Sra. Dolors Pradell i Vila,

Vist que en l'esmentatescrit es sol·licita l’aprovació dels Estatuts de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes,

Vist que en elsesmentatsEstatutssón en tot conformes al que estableix el CIC, c. 299, i a les normes diocesanes, i que la sevaaplicaciópotajudar a rellangardecididament una acció pastoral «delsmalalts i ambelsmalalts a favor delsmalalts», com exhorta el Concili Provincial Tarraconense, i a fo- mentar la capacitació espiritual, humana i técnica dels membres de l'esmentadaassociació per a desenvolupar les activitats que lisónprópies,

Vistl'informe favorable del Promotor de Justícia,

PEL PRESENT, i en virtut de les facultats que m'atorga el CIC, pel que fa a aquest tema, APROVO elsestatuts de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes al nostrebisbat, en virtutdelsquals es regirá.

Vic, dissetd'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

Per manament de l’Excm. Sr. Bisbe Joan Mir i TubauSecretari General-Canceller

CAPÍTOL 1: Naturalesa. Denominació. Domicili

Article 1.- Naturalesa i denominació

1. L'entitat HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, aprovada el 30 de desembre de 1981 pel Dr. Ramon Masnou, Bisbe de Vic, i de conformitatambl'article V de 1'Acord entre la Santa Seu 1 el Govern Espanyol del 3 de gener de 1979, és una associació de fidels privada, ambpersonalitat jurídica, a l'empara del que estableixenelscanons 298, 299 i 321-326 del vigentCodi de DretCanónic.

2. Es regirá pelspresentsestatuts, pelsacords de l' Assemblea General i per les normes de 1l'Església que lisiguind'aplicació. La dita entitat es constitueix per tempsindefinit.

3. L'ambit de la sevaacció apostólica será la Diócesi de Vic, i el seufuncionament es desenvolupará per delegacionscomarcals. En l'actualitatsón les de 1'Anoia, el Bages 1 Osona. A proposta de 1 Assemblea General poden ampliar-se.

4. L'entitat HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES és adherida a la que existeix al Santuari de la Mare de Déu de Lurdes, a Franca.

Article 2.- Domicili

El domicili social de l'entitatés al carrer de Santa Maria, número 6, codi postal 08500 de la ciutat de Vic. L”Assemblea General podrá determinar el canvi de domicilidintre de la Diócesi de Vic, i el comunicará a POrdinari del lloc.

CAPÍTOL II: Finalitats

Article 3.- Finalitats Les finalitats de l'entitatsón les segients:

a) Organitzarpelegrinatges al Santuari de Lurdes ¡ altres temples marians, prendre cura de l' atenció humana i espiritual delspelegrins, especialmentdelsmancats de salut, com també l' ajuda material delspelegrinsmancats de mitjanseconómics, ambl'intentd'ajudar-los a viure en profunditat el missatge de la Mare de Déu a santa Bernadeta.

b) Fomentar durantl'any la vivencia de la fe, orientant el dinamisme que aquesta genera cap a l'exercici de la caritat, especialmentdesenvolupadadins 1'4mbit de la Pastoral de la Salut, sense que aixósignifiqui obviar o interferir les activitatsprópiesd'altresentitatsambfinalitats oámbitssimilars.

c) Formar elsseus membres, procurant de capacitar-los espiritualment, humanament i técnicament, a fi que en llursparróquies es lliurin a Pacció pastoral, des delsgrupsparroquials de pastoral de la salut, “delsmalalts¡ ambelsmalalts a favor delsmalalts”.

d) Promoure el creixementcom a cristiansdels qui senten la vocació de pelegrins i ajudenl'actuació de 1'Església en el món, mitjancantPexercici de les virtuts cristianes, especialment la caritat entre tots 1 la filial devoció a Maria.

e) Promoureactes, trobades i reunions, procurant de mantenir en totes elles un ambient d' amistat i germanor entre totsels membres, com a signe d'identitat cristiana.

CAPÍTOL III: Membres de l'Associació, elsseusdrets i deures

Article 4.- Altes

1. Podran ser membres de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES aquelles persones que reuneixin les condicionsexigidespelDretCanonicComú, acceptantelspresentsEstatutsil'esperit de l'associació, col·laboranthabitualmenttant a nivell personal com material.

2. S’admetran també els membres honoraris per la col·laboració que hagindonat a l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES

3. Per a ser membre haurá de sol·licitar-se per escrit a l' EquipDirigentDiocesá de l'Hospitalitat, a qui correspon de pronunciar-se sobre el nou membre.

4. A efectesadministratius, cada membre s'incardinará a la comarca de residencia.

Article 5.- Drets i deures

1. Sóndretsdelsmembres:

a) Assistir a tots els actes programats per l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

b) Prendre part en les assemblees.

c) Rebre totes les comunicacions i publicacionsl’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

d) Presentar-se com a candidats per a formar partdelsEquipsComarcals o de l’EquipDirigentDiocesá de l’Hospitalitat.

2. Sóndeuresdelsmembres:

a) Participar, sempre que els sigui possible, en tots els actesorganitzats per l’Hospitalitat.

b) Assistir a les assemblees i aportar-hi els suggeriments que creguin oportuns.

c) Ajudareconómicamentl’'Hospitalitat, dins de les sevespossibilitats.

Article 6.- Baixes

Constituirá causa de baixa a l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES:

a) La decisió de l'interessat.

b) La decisió de l’EquipDirigentDiocesá de l’Hospitalitat, a proposta de l'EquipDirigent Comarcal o 1 Assemblea comarcal d'aquestequip, motivada per fetsgreusrelacionatsamb el servei o les activitats de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, desprésd'escoltarP'interessat.

c) Alloque estableix el Codi de DretCanónic.

CAPÍTOL IV: Govern de l'Associació

Article 7.- Assemblea General

1. L' Assemblea General, constituida per totsels membres de l'entitat, és el máximestamentdecisori de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES elsseusacordssónvinculants per a totsels qui en formen part.

2. Tots els membres que hi assisteixin tindran veu i vot.

Article 8.- Competéncies

L' Assemblea General, presidida pelPresident/a de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, té especialment les segúentscompetencies:

a) Aprovarorebutjar la memoria actual de les activitats de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES i el mateixtemps el plad'actuacions de l'anysegiient;

b) Aprovar o rebutjarl'estat de comptes de l'exercicieconómic anual el pressupostordinari i extraordinari, sensperjudici del contingut de Particle 34 d).

c) Acordar el canvi de domicili de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES;

d) Presentar una terna de la quall'autoritat eclesiástica escollirá el President/a de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES si ho considera procedent; elegir també els membres de EquipDirigentDiocesá de l’Hospitalitat.

e) Fixar la quantitat de la quota ordinaria i extraordinária que han de satisferels membres de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

f) Interpretar auténticament les disposicionsdelsEstatuts de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

g) Aprovar o rebutjar el Reglament de Régim Interior que l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES vulgui donar-se, tant per a l’ambitDiocesácom per alsámbitsComarcals.

h) Aprovar las modificacionsdelsEstatuts i acordar l'extinció de L' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, sensperjudici del que conté l'article 34 e).

i) Decidir sobre qualsevolaltrequestióimportantreferent al govern i direcció de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

Article 9,- Convocatoria de la Assemblea General Ordinaria

L'Assemblea General Ordináriahaurá de ser convocada pelPresident/a un Cop cada any, com a mínim, i la convocatoria s'haurá de comunicar ambquinzediesd'antelació. El Secretari/a dirigirá la convocatoria a totsels membres que tinguindret a participar-hi, fentesment del dia, hora, llocde reunió i ordre del diad'aquesta.

Article 10.- Convocatoria de la Assemblea General Extraordinaria

L'Assemblea General Extraordinária es convocará quanhoconsidericonvenient per albé de l’Associació el President/a, o l’EquipDirigentDiocesá de l'Hospitalitat o una cinquena partdels membres de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES —ambveu i vot—, assenyalant-nel’ordre del dia.

Article 11.- EquipDirigentDiocesá

a) L’EquipDirigentDiocesáésl'órganexecutiu de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES i ésintegratpelPresident/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a, cinc vocals i el Consiliari.

b) Previament, en cada comarca s'elegirá en Assemblea Comarcal P'EquipDirigent Comarcal. El Delegat/da de cada comarca n'ostentara la representaciódinsl'EquipDirigentDiocesá de l'Hospitalitat.

c) Elsvocalsseranvotatspels membres de l'Assemblea General, votant cada elector el mateix nombre de persones que les que hauran de ser elegides. Elscandidats que hauranobtingutmajor nombre de vots resultaran elegits. En cas de baixa o renúnciad'un membre electe, s'escolliranaquells membres que figurindesprésdelscandidatselegits.

d) Posteriorment el President/a nomenará el Secretari/a i el Tresorer/a, oïdal'opiniódels membres de l'EquipDirigentDiocesá.

2.El mandatdelsseus membres durará quatreanys, ambcanvidels membres cada dos anys. Totsellspodran ser reelegits una sola vegada consecutiva per al mateixcárrec. Un copesgotatsels dos mandatsconsecutius, elsafectats no podran ser elegits o designatsdurant un període de quatreanys per a exercir un cárrecdirectiudiocesá o comarcal.

Article 12.- Competencies de l"EquipDirigentDiocesá

Corresponen a l'EquipDirigentDiocesá de l'Hospitalitat les segijentsatribucions:

a) Executarelsacordsválids de les AssembleesGenerals i que no s'haginencarregat a una comissió especial o persona.

b) Preparar la memoria i el plaanualsd'activitats de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

c) Aprovarl'estat de comptes de l'exercicieconómic anual i el pressupostordinari i extraordinaripreparatpelTresorer/a, abans de presentar-lo a l' Assemblea General.

d) Preparar l’ordre del dia de les AssembleasGenerals.

e) Admetreelsnous membres de l’Associació HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES i decidir la baixadels membres d'acordambl'article6 b) delsEstatuts.

f) Atorgarpodersnotarials i delegar les facultatsnecessáries per a legitimar actuacions respecte de tercers i atorgarpodersa Advocatsi ProcuradorsdelsTribunals per a defensar i representar l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES en assumptesjudicials.

g) Organitzar, coordinar i administrar les activitatsde l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES que afectin totes les comarques, especialment el pelegrinatge anual a Lurdes, i nomenarels responsables delsdiferentstreballs o comissions.

h) Fomentar l'intercanvid'informació i experiéncies de les comarques.

i) Adquirir, retenir, administrar, vendrebénstemporals i controlar elsbéns de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES d'acordambelsEstatuts i el DretCanónicvigent.

j) VetllarpelcomplimentdelspresentsEstatuts i proposar-ne la modificació per adequar-los a les circumstáncies, si la sevautilitatminvéssensiblement.

k) Elaborar un Reglament de Régim Interior que desenvolupi el contingut d' aquestsEstatuts.

1) Proveirqualsevolcárrec que quedivacant, dinselsterminis previstos per a les renovacions. Aquestsnomenamenis, arribat el moment, hauran de confirmar-se pelsprocedimentsestablerts en Particle anterior.

m) Delegar en elsEquipsComarcals les funcions susceptibles de tenir un tractamentdiferenciat en elsrespectiusámbitsgeográfics de D' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

Article 13.- Reunions de EquipDirigentDiocesá de l'Hospitalitat

1. L'EquipDirigentDiocesá de l'Hospitalitat celebrará una reuniótrimestralment: podrá reunir-se, endemés, sempre que sigui convocada pelPresident/a o hosol·liciti un tergdelsseus membres.

2. La forma de celebrar i convocar les reunions será establertapelmateixEquipDirigentDiocesá de 1'Hospitalitat.

Article 14.- President/a de l"Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes

El President/a de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES n'ostenta la representació legal i licorresponen les següentsfuncions:

a) Presidir i dirigir les AssembleesGenerals i les reunions de l'EquipDirigentDiocesá de l’Hospitalitat.

b) Ordenar la convocatoria i assenyalarl’ordre del dia de les reunionsd'aquestsórgans.

c) Dirigir les votacions i aixecar les sessions.

d) Comunicar a l'Ordinari del llocels membres elegits per a formar part de EquipDirigentDiocesá de l’Hospitalitataixícoml'estat anual de comptes, el canvi de domicili social, les modificacionsdelsEstatuts il’extinció de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, per alsefectespertinents.

e) En cas d'empat, el vot del President/a tindrá carácter decisori.

Article 15.- Vicepresident/a de l'Associació

El vicepresident/a de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES substifuirá el President/a en totes les funcionsquanaquest no pugui actuar. Correspondráaquestafunció a aquella persona de l’EquipDirigentDiocesá que siguimésantigacom a membre de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

Article 16.- Secretari/a de l"Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes

El Secretari/a de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES ho será també de l'EquipDirigentDiocesá de l'Hospitalitat i tindrá les segúentsfuncions:

a) Cursar, per mandat del President/a, les convocatóries de les AssembleesGenerals.

b) Aixecar les actes de les reunions de les Assemblees i de l'EquipDirigentDiocesá de l’Hospitalitat, en les qualsconstinels temes tractatsielsacordsadoptats.

c) Procurar que elsencarregats de dur a termeelsacordsadoptatselscompleixin.

d) Portar el registre d'altes i baixesdels membres de l'Associació HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

e) Certificar elsdocuments de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES amb el vist-i-plau del President/a o del Vicepresident/a en el seu cas.

f) Tenir cura de l' Arxiu de l'Associació.

Article 17.- Tresorer/a General de lHospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes

El tresorer/a General de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES té les següentsfuncions:

a) Administrar elsbéns de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES d'acordamb les decisions de l’Assemblea General i el que estableix el dretcomú, en estretacol·laboracióambelsTresorers de cadascuna de les DelegacionsComarcals.

b) Preparar l'estat de comptes de l'exercicieconómic i el pressupostordinari iextraordinarianuals de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

c) Recaptar de les DelegacionsComarcals les aportacions en concepte de “cánon” per cada persona que pelegrina a Lurdes, com recull article 35 a).

Article 18.- Consiliari de lHospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes

1. El nomenament será comsegueix: El BisbeDiocesá fará el nomenament del Consiliari, oida opinió de l’Equip Dirigent Diocesa, per al període de temps que cregui convenient.

2. El Consiliari assistirá a les Assemblees Generals i a les reunions de l’Equip Dirigent Diocesá, amb veu i vot.

3. Les funcions del Consiliari són fonamentalment l'animació espiritual dels membres de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, contribuir a fer que aquesta mantingui sempre un caire i finalitat eclesials i fomentar la seva participació en els plans pastorals diocesans, d'acord amb els objectius de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

CAPÍTOL V: Reunions i acords de l’Associació

Article 19.- Reunions

1. L'Assemblea General quedará constituida, en primera convocatoria, amb la presencia de la majoria absoluta delsconvocats i, en segona convocatoria, amb un nombre inferior.

2. Els membres que no puguinassistir a l’Assemblea General no podran delegar la seva representació ni el seu vot en un altre membre.

Article 20.- Acords

1.  Per a prendre acords válids es requereix la majoria absoluta de vots en els dos primers escrutinis, i és suficient la majoria relativa en el següent escrutini.

2. No obstant aixó, per a la modificació dels Estatuts i per a l'extinció de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, l' Assemblea General haurá de prendre l' acord en un únic escrutini válid i amb la majoria de dos tercos dels vots.

CAPÍTOL VI: Organs de Govern de les Delegacions Comarcals

Article 21.- Assemblea Comarcal

1.  L'Assemblea Comarcal, constituida per tots els membres de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES de la comarca, és el máxim estament decisori en el seu ámbit i els seus acords són vinculants per a tots el qui en formen part, sense més limitacions que les derivades de la supeditació als presents Estatuts i a les decisions d'abast diocesá emanades de l’Assemblea General diocesana o de l’Equip Dirigent Diocesá de l’Hospitalitat.

2.  Tots els membres actius que hi assisteixin tindran veu i vot.


Article 22.- Competénciesde l’Assemblea Comarcal

L'Assemblea Comarcal, presidida pel Delegat/da de l’Equip Dirigent Comarcal, té especialment  les següents competéncies:

a) Aprovar o rebutjar la memória actual de les activitats de la Delegació Comarcal i al mateix temps el pla d'actuacions de l'any següent.

b) Aprovar o rebutjar l'estat de comptes de l'exercici económic anual i el pressupost ordinari i extraordinari de la Comarca.

c) Acordar el canvi de domicili de l’ HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES en l'ámbit de la Comarca.

d) Presentar una terna de la qual l'autoritat eclesiástica escollirá el Delegat/da de l' Equip Dirigent Comarcal si ho considera procedent; elegir també els membres de l’Equip Dirigent Comarcal.

e) Aprovar o rebutjar noves iniciatives per al millor desenvolupament de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES en l’ámbit comarcal.

Article 23.- Convocatoria de la Assemblea Comarcal Ordinaria

L' Assemblea Comarcal Ordinária haurá de ser convocada pel Delegat/ da un cop cada any, com a mínim, i la convocatoria s’haurá de comunicar amb quinze diez d'antelació. El Secretari/a dirigirá la convocatoria a tots els membres que tinguindret a participar-hi, fent esment del dia, hora, lloc de reunió i ordre del dia d'aquesta.

Article 24.- Convocatoria de l'Assemblea Comarcal Extraordinaria

L' Assemblea Comarcal Extraordinaria es convocará quan hoconsideri convenient per al bé de la Delegació Comarcal el Delegat/da, o l' Equip Dirigent Comarcal o una cinquena part dels membres de la Delegació Comarcal —amb veu i vot—, assenyalant l'ordre del d'aquesta.

Article 25.- EquipDirigent Comarcal

1.  L'Equip Dirigent Comarcal és l'órgan executiu de la Delegació Comarcal i és integrat pel Delegat/da, Vicedelegat/da, Secretari/a, Tresorer/a, cinc vocals i Consiliari.

2.  Els vocals serán votats pels membres de l’Assemblea Comarcal, votant cada elector el mateix nombre de persones que les que hauran de ser elegides. Els candidats que hauran obtingut major nombre de vots resultaran elegits. En cas de baixa o renuncia d'un membre electe, s'escolliran aquells membres que figurin després dels candidats elegits. El Delegat/da de cada comarca n'ostentarà la representació dins l’Equip Dirigent Diocesá de l’Hospitalitat, per raó de l'article 11 - 2.

3.  Posteriorment, després d'escoltar l'opinió de la resta dels membres, el Delegat/da nomenara el Secretari/a i el Tresorer/a.

4.  El mandat dels seus membres durará quatre anys, amb canvi dels membres cada dos anys. Tots ells podran ser reelegits una sola vegada consecutiva per al mateix cárrec. Un cop esgotats els dos mandats consecutius, a els afectats no podran ser elegits o designats durant un període de quatre anys per a exercir un cárrec directiu diocesá o comarcal.

Article 26.- Competéncies de "EquipDirigent Comarcal

Corresponen a l'Equip Dirigent  Comarcal les següents atribucions:

a) Executar en el seu ámbit els acords válids de les Assemblees Generals, sempre que l'Equip Dirigent Diocesá de l'Hospitalitat ho delegui, i els de les Comarcals, i que no s'hagin encarregat a una comissió especial o persona.

b) Preparar la memoria i el pla anuals d'activitats de la Delegació Comarcal.

c) Aprovar estat de comptesde l’exercici económic anual i el pressupost ordinari i extraordinari preparat pel Tresorer/a, abans de presentar-lo a l' Assemblea Comarcal.

d) Preparar l’ordre del dia de les AssembleesComarcals.

e) Organitzar, coordinar i administrar les activitats de l’ HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, nomenar els responsables dels diferents treballs o comissions i col·laborar en totes les activitats d'ámbit diocesá, d'acord amb les directrius fixades per l’Equip Dirigent Diocesá de l’Hospitalitat, especialment en el pelegrinatge anual a Lurdes.

f) Fomentar, d'acord amb l'Equip Dirigent Diocesá de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, l'intercanvi d'informació i d'experiéncies de les comarques.

g) Adquirir,retenir, administrar, vendre béns temporals i controlar els béns de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES a la Comarca, d'acord amb els Estatuts i el Dret Canónic vigent.

h) Vetllar pel compliment dels presents Estatuts i de les disposicions de l’Equip Dirigent Diocesá de l’Hospitalitat.

i) Proveir qualsevol cárrec que quedi vacant entre els terminis previstos per a les renovacions. Aquests nomenaments, arribat el moment, hauran de confirmar-se pels procediments establerts en l'article anterior.

j) Quantes funcions li delegui Equip Dirigent Diocesá de l'Hospitalitat.

Article 27.- Reunions de Equip Dirigent Comarcal

1.  L'Equip Dirigent Comarcal celebrará una reunió trimestralment: podrá reunir-se a més, sempre que sigui convocada pel Delegat/da o ho sol·liciti un terç dels seus membres.

2.  La forma de celebrar i convocar les reunions será establerta pel mateix Equip Dirigent Comarcal.

Article 28.- Delegat/da de EquipDirigent Comarcal

El Delegat/da de l’Equip Dirigent Comarcal ostenta la representació de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES a la Comarca i li corresponen les segúents funcions:

a) Presidir i dirigir les AssembleesComarcals i les reunions de l'Equip Comarcal.

b) Ordenar la convocatoria i assenyalar ordre del dia de les reunions d’aquests órgans.

c) Dirigir les votacions i aixecar les sessions.

d) Comunicar al President/a de l’Equip Dirigent Diocesá de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES els membres elegits per a formar part de l’Equip Comarcal, així coml’estat anual de comptes de la comarca, el canvi de domicili social de la Delegació Comarcal en el seu cas.

e) En cas d'empat en les votacions, el vot del Delegat/da será decisori.

 Article 29.- Vicedelegat/da de Equip Dirigent Comarcal

El Vicedelegat/da de l’Equip Dirigent Comarcal substituirá el Delegat/da en totes les funcions quan aquest no pugui actuar. Correspondra aquesta funció a aquella persona de l’Equip Dirigent Comarcal que sigui més antiga com a membre de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

Article 30.- Secretari/a de l’Equip Dirigent Comarcal

El Secretari/a de l'Equip Dirigent Comarcal ho será també de la Delegació Comarcal i tindrá les següents funcions:

a) Cursar, per mandat del Delegat/da, les convocatóries de les Assemblees Comarcals.

b) Aixecar les actes de les reunions de les Assemblees i de EquipDirigent Comarcal, en les quals constin els temes tractats i els acords adoptats.

c) Procurar que elsencarregats de dur a terme els acords adoptats els compleixin.

d) Portar el registre d'altes i baixesdels membres de la Delegació Comarcal.

d) Certificar els documents de l'Equip Dirigent Comarcal amb elvist-i-plau del Delegat/da o del Vicedelegat/da en el seu cas.

e) Tenir cura de l’Arxiu de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES en el seuámbit.

Article 31.- Tresorer/a de l’Equip Dirigent Comarcal

El Tresorer/a de 1'Equip Dirigent Comarcal té les següents funcions:

a) Administrar elsbéns de la Delegació Comarcal d'acordamb les decisions de l'Assemblea Comarcal, ambl'estreta col-laboració del Tresorer/a de l’Equip Dirigent Diocesá de l'Hospitalitat.

b) Preparar l'estat de comptes de l'exercicieconómic i el pressupost ordinari i extraordinari anuals de la Delegació Comarcal.

c) Recaptardels membres de la Delegació Comarcal las quotas fixades segons els Estatuts, d'acordamb el Tresorer/a General.

d) Satisfer al Tresorer/a General les aportacions, corresponentsals membres de la Delegació Comarcal, en concepte de “cánon” per cada persona que pelegrina a Lurdes, com es recull en l'article 17 e).

CAPÍTOL VII: Reunions i acords de la Delegació Comarcal

Article 32.- Reunions

1. L'Assemblea Comarcal quedará constituida, en primera convocatoria, amb la presencia de la majoria absoluta delsconvocats i, en segona convocatoria, amb un nombre inferior.

2. Els membres que no puguinassistir a l’Assemblea Comarcal no podran delegar la seva representació i vot en un altre membre.

Article 33.- Acords

Per a prendre acords válids es requereix la majoria absoluta de vots en els dos primers escrutinis, i es suficient la majoria relativa en el segütent escrutini.

CAPÍTOL VIII: Facultats de l'Autoritat Eclesiástica

Article 34.- Bisbe Diocesà

Corresponen al Bisbe Diocesà les segiients facultats:

a) El dret de visita i inspecció de totes les activitats de l’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES.

b) El nomenament dels Consiliaris Diocesá i Comarcals, després d'escoltar les opinions de l’Equip Dirigent Diocesá i l’Equip Dirigent Comarcal de l'Hospitalitat respectivament.

c) El nomenament, si ho considera procedent, del President/a de L'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES i del Delegat/da de l' Equip Dirigent Comarcal quan l'Assemblea General i Comarcal presentin la terna del candidats més votats.

d) L'aprovació definitiva dels comptes anuals de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, como també la facultat d'exigir en qualsevol ocasió rendiment detallat de comptes.

e) L'aprovació i reconeixement de les modificacions dels Estatuts.

f) La dissolució de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, d'acord amb el dret.

g) Les restants facultats que el Dret Canónic vigent li atribueix.

CAPÍTOL IX: Régim Económic de l'Associació

Article 35.- AmbitDiocesá

En l'ámbit diocesá i administrats per l’Equip Dirigent Diocesá de l’Hospitalitat, els recursos económics de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES serán constituits pels segiients conceptes:

a) Les aportacions de les Delegacions Comarcals, en concepte de “canon” per cada persona que pelegrina a Lurdes.

b) Els eventuals superávits que es puguinproduir en les activitats organitzades per l’Equip Dirigent Diocesa de 1'Hospitalitat, sempre que no s'acordi una gestió individualitzada per Comarca.

c) L'estructura comarcal de l’Hospitalitat obvia qualsevol gestió de l'Equip Dirigent Diocesá de l’Hospitalitat en ordre a obtener subvencions o donatius. Amb tot i aixó, aquest podrá acceptar les quantitats que se li puguin donar per iniciativa de tercers, o bé aquelles que procedeixin de sol·licituds formulades amb carácter extraordinari per l’Equip Dirigent Diocesá de l’Hospitalitat, sempre i quan aquestes peticions no esdevinguin perjudicials o limitatives per a les gestions similars que es puguin endegar des de les Delegacions Comarcals.

Article 36.- Ámbit comarcal

En l'ámbit comarcal gestionats pels respectius Equips Dirigents Comarcals, els recursos económics de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES serán constituits pels següents conceptes:

a) Les aportacions periódiques o extraordináries que els puguin fer elss eus col·laboradors económics.

b) Els eventuals superávits que es puguin produir en les activitats que organitzin en el seu ambit d'actuació, sempre que no s'acordi una gestió globalitzada de l’Equip Dirigent Diocesa.

c) Els donatius i subvencions que puguin obtenir de particulars o institucions.

CAPÍTOL X: Modificació dels Estatuts i dissolució de l'Associació

Article 37.- ModificaciódelsEstatuts

La modificació dels Estatuts haurá de ser aprobada per l’Assemblea General, en un únic escrutini válid, amb la majoria dels dos terços de vots. Les modificacions, un copaprovades per l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, requereixen per a entrar en vigor l’ aprovació i reconeixemet definitiu del Bisbe Diocesa.

Article 38.- Extinció i dissolució

1. L'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES podrá extingir-se per decisió de l’Assemblea General, a proposta de l’Equip Dirigent Diocesa de l'Hospitalitat, i amb el vist-i-plau del Bisbe Diocesá, en un únic escrutini valid, amb la majoria dels dos terços de vots. Podrá ser suprimida per decissió del Bisbe Diocesa, si l'activitat de l’Associacióés en greudany per a la doctrina o la disciplina eclesiástica o causa escándol als fidels, comestableix el dret.

2. Les Delegacions Comarcals podrán extingir-se per decisió de l' Assemblea Comarcal, a proposta de l'Equip Dirigent Comarcal, en un únic escrutini válid, amb la majoria de dos terços de vots i amb la posterior ratificació de l'Assemblea General en un únic escrutini valid, amb la majoria de dos terços de vots i el vist-i-plau del Bisbe Diocesaá.

Article 39.- Destinació dels béns

En cas d'extinció o dissolució de l'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, es liquidaran els béns per una Comissió Liquidadora nomenadaper l' Assemblea General i, en cas de quedar algunromanent, és lliurará a Cáritas Diocesana de Vic perque l'apliquin a fins similars als que figuren en els presents Estatuts.

CAPÍTOL XI: Altres aspectes

Article 40.- Junta Gestora

En cas de dimissió de l’Equip Dirigent Diocesá de l'Hospitalitat o d' alguna altra situació conflictiva o greument problemática, i per tal d'evitar la dissolució de l' HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES, el Bisbe Diocesá podrá nomenar una Junta Gestora amb facultats equivalents a les de l’Equip Dirigent Diocesa de l'Hospitalitat, per a un període máxim de divuit mesos.

La mateixa norma s' aplicará a les Delegacions Comarcals quan es donin les circumstáncies esmentades.

Article 41.- Arbitratge

La interpretació dels dubtes o divergéncies derivades del contingut dels presents Estatuts se sotmetrá a l'arbitratge del Bisbe o persona per ell delegada.


Vic, a 21 de desembre de 1997


ANNEX

Acord sobre col-laboració conjunta entre les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lurdes delsbisbats de Solsona i Vic

A Manresa, a 26 de maig de mil-noucents noranta-vuit.

REUNITS

D’una banda, la Sra. Gloria Padullés i Badia, Presidenta de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes del bisbat de Solsona, i Mn. Miquel Xandri i Farrás, consiliari diocesá;

De l’altra banda, la Sra. Dolors Pradell i Vilá, Presidenta de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes del bisbat de Vic, i Mn. Marcel·lí Carreras i Oliveras, consiliari diocesá,

MANIFESTEN

A l’objecte de donar compliment a la voluntat de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lurdes dels respectius bisbats de mantenir conjuntament diverses activitats i la celebració del pelegrinatge anual al Santuari de Lurdes de França com ha estat costum i tradició des de l'any 1968 que es va comengar la iniciativa.

En virtut de la renovació recent dels Estatuts de les dues entitats —Solsona, Decret de 15 de febrer de 1996, i Vic, Decret de 17 d'abril de 1998— i de l'acord pres per amb dós Equips Dirigents Diocesans de deixar clara la voluntat de mantenir la col·laboració que fins ara ha per més desenvolupar conjuntament diverses activitats i el peregrinatge anual i de reconéixer l'autonomia de cada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes.

Valorant positivament l'experiéncia d'aquests anys sobre la col·laboració i la participació de les dues Hospitalitats de la Mare de Déu de Lurdes en l'organització i realització de diverses activitats i del pelegrinatge anual. Atés que aquesta col·laboració i participación pot fer- se extensiva a altres aspectes d'interés per a les dues entitats diocesanes en els termes que es vegimés convenient.

Totes dues parts, en l'exercici de les competéncies corresponents per a dur a terme el presentacte, formalitzen els següents

ACORDS

Primer. Els Equips Dirigents Diocesans de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lurdes dels bisbats de Solsona i Vic proposaran i treballaran els objectius del curs (activitats conjuntes, formació, calendari...) i presentaran una Memoria de l'activitat realitzada.

Per portar a terme l'activitat conjunta acordada els Presidents/tes, Consiliaris diocesans i una altra persona dels respectius Equips Dirigents Diocesans de cada bisbat perticiparan amb veu i vot a les reunions dels Equips Dirigents Diocesans de Vic i Solsona.

Segon.-ElsEquipsDirigentsDiocesans de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lurdes dels bisbats de Solsona i Vic es fan cárrec conjuntament de l'organització i realització del pelegrinatge anual a Lurdes, agraínt els suggeriments que es facin. De comú acord podran designar la Comissió i/o les persones que assumeixin la preparació corresponent.

Tercer.-Els Equips Dirigents Diocesans de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lurdes dels bisbats de Solsona i Vic acordaran anualment els criteris i les condicions sobre les quals es preparará i portará a terme el pelegrinatge. Ells serán els qui donarán el vist i plau final a tota organització del pelegrinatge.

Quart.-Els Equips Dirigents Diocesans de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lurdes dels bisbats de Soslsona i Vic faran i assumiran la revisió del pelegrinatge tan en l’aspecte económiccom en l'aspecte humá i espiritual.

Cinque.-Els Equips Dirigents Diocesans de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lurdes dels bisbats de Solsona i Vic sotmeten el present

Acord a la ratificació dels respectius Bisbes de Solsona i Vic.

DESCAREGA ELS ESTATUTS AQUÍ